សុភាសិតខ្មែរ

សុភាសិតខ្មែរ

ប្រាក់ វិរត្ន័

Advertisements
រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , , , , , , | បញ្ចេញមតិ

សុភាសិតខ្មែរ

សុភាសិតខ្មែរ

ប្រាក់ វិរត្ន័

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , , | បញ្ចេញមតិ

សុភាសិតខ្មែរ

សុភាសិតខ្មែរ

ប្រាក់ វិរត្ន័

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , , | បញ្ចេញមតិ

សុភាសិតខ្មែរ

សុភាសិតខ្មែរ

ប្រាក់ វិរត្ន័

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , | បញ្ចេញមតិ

សុភាសិតខ្មែរ

សុភាសិតខ្មែរ

ប្រាក់ វិរត្ន័

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , , , , , | បញ្ចេញមតិ

សុភាសិត ខ្មែរ

Viroth

Khmer Saying

បានផ្សាយ​ក្នុង សុភាសិត ខ្មែរ, Uncategorized | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , | បញ្ចេញមតិ